KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Küresel Akıl Derneği (KAD) olarak Beni Fark Et Projesi internet sitesini ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz.

KAD’ın KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi aşağıdaki KVK Aydınlatma Metni ile bilgilendirmek isteriz.

KAD Beni Fark Et KVK Aydınlatma Metni

Küresel Akıl Derneği (“Derneğimiz” veya “KAD”) olarak gerçekleştirdiğimiz Küresel Akıl Derneği Beni Fark Et Projesinin internet sitesi olan www.benifarket.com adresini ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Derneğimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, www.benifarket.com ziyaretçilerimizi işbu KVK Aydınlatma Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Derneğimiz tarafından, www.benifarket.com adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere paylaştığınız kişisel verileriniz program amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

Ön Başvuru Formu (https://www.benifarket.com/basvuru-yapin/)Ad, Soyad, Telefon, EmailProjeden yararlanmak isteyen öğrencilere ön başvuru sonrası başvuru sonuçlarını duyurmak için kullanılmaktadır. Ön başvurusu olumsuz olan adayların verileri bir sonraki yıl başvuru yapmaları durumunda karşılaştırma yapabilmek amacıyla 18 ay boyunca saklanır.
Asıl Başvuru Formu (Ön başvuru sonucu olumlu olan adaylara mail yolu ile iletilecektir)Ad, Soyad, Telefon, EmailÖn Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara asıl başvuru formunun gönderilmesi için kullanılmaktadır. Asıl başvurusu olumsuz olan adayların verileri bir sonraki yıl başvuru yapmaları durumunda karşılaştırma yapabilmek amacıyla 18 ay boyunca saklanır.
Jüri Başvuru Formu (https://www.benifarket.com/juri-olmak/)Ad, Soyad, Telefon, EmailProje jürisi olmak isteyenlere proje hakkında bilgilendirme yapmak, jüri başvurusu kabul edildikten sonra jürilik sürecinde iletişimde olmak için kullanılmaktadır. Jürilik başvurusu kabul edilmeyenlerin verileri silinir.
Bireysel Mentor Başvuru Formu (https://www.benifarket.com/bireysel-mentor-olmak/)Ad, Soyad, Telefon, Mail, Şirket BilgileriProjede bireysel mentor olmak isteyenlere proje mentorlugu hakkında bilgilendirme yapmak, başvuru kabulü sonrasında proje yararlanıcısı öğrencilerle çalışma takviminde iletişim sağlamak amacı ile kullanılır. Bireysel mentorluk başvurusu kabul edilmeyenlerin verileri silinir.
Kurumsal Mentor Başvuru Formu (https://www.benifarket.com/kurumsal-mentor-olmak/)Ad, Soyad, Telefon, Mail, Kurum BilgileriProjede kurumsal mentor olmak isteyenlere proje mentorlugu hakkında bilgilendirme yapmak, başvuru kabulü sonrasında proje yararlanıcısı öğrencilerle çalışma takviminde iletişim sağlamak amacı ile kullanılır. Kurumsal mentorluk başvurusu kabul edilmeyenlerin verileri silinir.
Çerezler (https://www.benifarket.com/cerez-politikasi/) Çerezlerin kullanımı ile ilgili bilgiler Çerez Politikası sayfasında verilmiştir.

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup KAD’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) uygun olarak paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Derneğimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Derneğimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. KAD bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatına olmak üzere, Derneğimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde KAD, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Derneğimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde KAD sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Derneğimize başvurarak kişisel verilerinizin;

(i) işlenip işlenmediğini öğrenme;
(ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
(iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;
(v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Taleplerinizi KVK Bilgi Edinme Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda, Derneğimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No.Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresYapılması Gereken
1Veri sahibinin Derneğimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:21/3 Ataşehir / İstanbulKVK Bilgi Edinme Başvuru Formu’nu doldurarak, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2Noter yoluyla tebligatAtatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:21/3 Ataşehir / İstanbulKVK Bilgi Edinme Başvuru Formu’nu doldurarak, tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3E-posta yöntemiyle Derneğimize daha önce bildirilen ve Derneğimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle benifarket@benifarket.com adresine iletilmesiKVK Bilgi Edinme Başvuru Formu’nu doldurulup e-postaya eklenmeli, e-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Derneğimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Küresel Akıl Derneği
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:21/3 Ataşehir – İStanbul
Tel : 0 216 455 10 03 – 455 55 27
benifarket@benifarket.com / info@kureselakildernegi.org
www.benifarket.com / www.kureselakildernegi.org